ICS of HZAU

ACADEMICS COMMITTEE

Director:Xiuxin Deng

Associate Director:Ji-Hong Liu

Committee Members(Sort Alphabetically)Chengxiao HuChungen HuChunjie QiHong NiHongYu ZhangHuaLin YiWenwu GuoShu'ang PengSiyi Pan、Yanlin Zhang、Yunjiang Cheng